ASBJ and its Technical Committees

Members of the ASBJ

Chairman
 • Yukio Ono(full-time)
Vice Chairman
 • Atsushi Kogasaka (full-time)
Board Members
 • Yasunobu Kawanishi (full-time)
 • Ryota Yasui(full-time)
 • Makoto Kaimasu
 • Kimiro Shiotani
 • Yoshihiro Tokuga
 • Kengo Nishiyama
 • Masao Yanaga
 • Katsuhito Yanagibashi
 • Yoshio Yukawa
 • Minoru Yoshida
 • Kazutaka Yoneda
 • Hitoshi Watanabe

Staff of the ASBJ

Staff of the ASBJ

Technical Committees

Technical Committees

Page Top