Staff of the ASBJ

Directors

Atsushi Itabashi Atsushi Ochi

Assistant Directors

Megumi Makino Shingo Murase

Translation Project Manager

Masayoshi Ogiwara

Project Managers

Yuri Iino Shuji Ito Tsuyoshi Ito
Yuki Otake Mari Kimura Yuta Kirishima
Yoichi Denda Masafumi Tomita Miki Nakanishi
Yasuyuki Natsume Masashi Hayano Masaya Hiramoto
Hiroshi Matsushita Masaaki Yamada Satoe Yamamoto
Kenji Wakao Rui Watabe

 

Page Top