Staff of the SSBJ Preparation Committee

Director

Kentaro Konishi

Assistant Director

Waka Kirihara

Project Managers

Masataka Asada Tomomi Eguchi Taiji Endo
Yukari Sone Soichiro Mitsuno Kohei Yoshimura

 

Page Top